Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER, TICKETVERKOPER en ORGANISATOR van het festival/concert (verder "FESTIVAL/CONCERT" genoemd).

Met de KOPER/BEZOEKER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het FESTIVAL/CONCERT bezoekt.

Met de TICKETVERDELER wordt bedoeld VZW Dender en Dorst, Schoolstraat 53, 9500 Geraardsbergen.

Met de ORGANISATOR wordt bedoeld VZW Dender en Dorst, Schoolstraat 53, 9500 Geraardsbergen.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de reservering van één of meerdere tickets voor het FESTIVAL/CONCERT.

De bepalingen inzake 'Privacybeleid' en 'Hoe online reserveren', maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard.2. Reserveringsmodaliteiten

Elke reservering gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.
Het aanbod tot reservering is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd.

Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement.

De TICKETVERDELER heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.

De service- en administratiekosten zijn in ieder geval definitief verworven door de TICKETVERDELER.

Alle btw en taksen zijn ten laste van de KOPER/BEZOEKER.

De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.3. Eigendom en doorverkoopverbod

Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procédé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013).

Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de TICKETVERDELER of de ORGANISATOR.

Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door de ORGANISATOR of de TICKETVERDELER is te allen tijde mogelijk.

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het FESTIVAL. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.4. Aansprakelijkheid

De inrichting van het FESTIVAL/CONCERT (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR met uitsluiting van de TICKETVERDELER die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de afhandeling ervan.

Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.

Gezien het een evenement in openlucht betreft wijzen wij op specifieke risico’s waarvoor we alle verantwoordelijkheid afwijzen.
Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.5. Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het FESTIVAL/CONCERT

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het festivalterrein, allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de ORGANISATOR.

Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.

Betreding van het festival/concertterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.

Officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het festival/concertterrein.

Er worden tv-opnames gemaakt tijdens het FESTIVAL/CONCERT. De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefilmd. Bij betreding van het FESTIVAL/CONCERT doet de KOPER/BEZOEKER afstand van het portretrecht.

De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festival/concertganger op ieder ogenblik te verifiëren.

De artiesten, de ORGANISATOR en haar mede-organisatoren, de NMBS en De Lijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festival/concertsite zonder de voorafgaande toelating van de ORGANISATOR.

Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het FESTIVAL/CONCERT zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.6. Betwistingen

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de TICKETVERDELER per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.